0
رأی
1
answer

شلی الت

7 جولای2017 hossein moosavi
0
رأی
0
پاسخ

تنگي حالب

14 ژانویه2019 tavackoli
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

تورم آلت

9 ژانویه2019 amir123456
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

عوارض عمل

5 ژانویه2019 shaki
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

س

1 دسامبر2018 Mohammad Zahiri
0
رأی
0
پاسخ

کاهش پارانشیم

21 نوامبر2018 mari2011
tjtt