0
رأی
0
پاسخ

پیلکتاری

23 فوریه2019 hormati
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

تنگي حالب

14 ژانویه2019 tavackoli
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

تورم آلت

9 ژانویه2019 amir123456
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

عوارض عمل

5 ژانویه2019 shaki
0
رأی
0
پاسخ
0
رأی
0
پاسخ

س

1 دسامبر2018 Mohammad Zahiri
tjtt